Ehwaal-e-Qayamat (Hadeeth Ki Roshni Mane)

   
Fitnon Sae panah mangnae ki duaen