Slide Email Karane Download Printable Version of this slide in PDF format
Qayyamat
Dua-e-Istikhara Nazar Aur Takleef Ki Duaen Sharab Ka Bayyan Anghoothi Pehnane Kae Ehkaam